Gimnázium


4 osztályos gimnáziumGimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás mellett a legfontosabb célunk az, hogy felkészítsük tanulóinkat az érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányaik megkezdésére, hogy önállóan gondolkodó személyiséggé fejlődjenek.


A gimnáziumban a tanulók elsajátítják a tantárgyi ismereteket és továbbfejlesztik – mindenekelőtt a kommunikációs és tanulási - képességeiket. Célul tűztük ki, hogy a diákok képessé váljanak a világos, szabatos szóbeli és írásbeli kommunikációra, az anyanyelv árnyalt, igényes használatára, kulturált nyelvi magatartásra, valamint az idegen nyelveken történő társalgásra . Igyekszünk nagy hangsúlyt helyezni tanulóink esztétikai és egészséges életmódra nevelésére, az intellektuális, érzelmi és fizikális fejlesztés mellett.


A Gourmand Vendéglátóipari, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium a 2017-18-as tanévben egy rendkívül jól variálható képzési rendszert dolgozott ki azért, hogy a tanulni vágyó diákok kedvükre válogathassanak a csak elméletet tartalmazó, illetve a gyakorlatot az elmélettel elegyítő oktatási formák között: ez a 4 éves gimnázium és annak ágai:

 • Gimi Grund
 • Gimi Plus
 • Gimi Max


Gimi GrundEbben a formában a tanulók a legklasszikusabb 4 éves gimnáziumi képzést kapják, ami feltételez 8 év megelőző iskolai képzés sikeres elvégzését. A forma a széles körben elfogadott 8+4-es általános és középiskolai képzési rendszer második tagjaként funkcionál.


A 4. sikeresen elvégzett év után az alábbiakat kínálja:


 • a négyéves gimnáziumi képzést;
 • gimnáziumi érettségit;
 • egyetemi, főiskolai továbbtanulási esélyt.


A tanuló a gimnáziumi évekkel szélesíti a látókörét, fejleszti tanulási készségét.Gimi PlusA Gimi Plus a Gimi Grund egy olyan változata, melyben a diák az általános tanulmányok mellett, egy a fentieknél hangsúlyosabb pluszképzést is választ, amely lehet:


        a, belügyi rendészeti fakultáció, vagy

        b, vendéglátátó szakirány.


A 2016 – 2017 –es tanévtől a gimnáziumi képzés keretében a közismereti tantárgyak mellett fakultációs rendszerben oktatjuk a belügyi rendészeti ismereteket.

A diákok a tantárgy keretében tanulmányozhatják jogrendszerünket, a jogrend felépítését, ismereteket szerezhetnek a közigazgatás rendszeréről, ezen belül részletesebben a rendészet szakterületéről. Hasznos információkat kapnak a rendészeti, rendvédelmi szervek felépítéséről, működéséről , a tevékenységükkel szemben támasztott követelményekről és a rendészeti filozófiáról.

Az általános rendészeti ismereteken belül részletes képet kapnak a rendőri munkáról, azok jogi szabályozásáról és tájékozódnak a magyar katasztrófavédelmi rendszerről.

Külön figyelmet érdemelnek a tantárgy büntetőjogi, illetve kriminalisztikai témakörei, amelyekben megismerhetik Magyarország büntetőjogi rendszerét. Ismereteik bővülnek a jogellenes cselekményekről, azok büntetőjogi következményeiről és a bűnügyi felderítő munka sokrétűségéről.

A tantárgy a pedagógiai programunknak megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy sokoldalúan felkészült, a szakmai képzettség mellett általános állampolgári ismeretekkel kiegészített képzettséget kapjanak a tanulók.

A „Belügyi ismeretek” tantárgy amellett, hogy segít kialakítani a felelős állampolgári gondolkodást, nem utolsó sorban lehetőséget biztosít arra, hogy egy új területét ismerhessük meg a közszolgálatnak.


Nem másodlagos az ezt választók számára az sem, hogy a tárgy 2010-óta közép- és emelt szintű írásbeli és szóbeli érettségi tárgynak választható sőt, a belügyi ismeretek vizsgatárgy érettségi eredménye a  felvételi pontok számításakor kiválthatja a magyar, vagy a történelem  érettségi eredményét.


A vendéglátás szakirány lényegesen különbözik a rendészeti fakultációtól.


Egyrészt a tárgykör az üzleti szféra napjainkban rendkívül divatos szegmensét, a vendéglátást járja körül. Másrészt ez az előzőnél sokrétűbb, vagyis több, egymásra épülő tárgyat takar. Harmadrészt a diák az öt kötelező érettségi tárgy mellett 6.-ként A vendéglátóipari ismeretek tárgyból tett sikeres vizsgája eredményeként OKJ-s pincér bizonyítványt kap.


A vendéglátás szakirány tanulói azonos szakmai tárgyakat tanulhatnak a szakgimnáziumban oktatott tantárgyakkal, így lehetőségük lesz szaktárgyból érettségizni.  A képzés ingyenes, csak kellő elhatározottság, akarat és realitásokkal tisztában lévő jövőkép szükséges hozzá. Cserébe szinte azonnal KP-re váltható szakmát is ad.


Ezt követően bekapcsolódhatnak a 13. évfolyamra és középfokú OKJ-s szakképesítést szerezhetnek a vendéglátás szervező, vagy a turisztikai szervező, értékesítő szakmákból.

A képzés az alábbiakat nyújtja:


 • 4 éves gimnáziumi képzést;
 • gimnáziumi érettségit;
 • széleskörű ismereteket:
 • rendészeti fakultáció estében választható szakirányú érettségi tantárgyat;
 • vendéglátás szakirányban, 6. érettségi tantárgyként kezelve, sikeres vizsga után OKJ-s pincér szakképesítést;
 • nyelvi előkészítőt is választva + 1 év intenzív nyelvoktatást.


Mind a Grund, mind a Plus; esetében választható a nyelvi előkészítő évfolyam.


A 4 osztályos gimnázium harmadik pillére a Gimi MAX.Ennél a formánál a négyéves képzést megelőzi egy nyelvi előkészítő évfolyam, melyben emelt óraszámban idegen nyelvet és informatikát, valamint a szintfenntartó tárgyakat (matematika, magyar, informatika, stb.) tanulnak. A 4+1 évre elosztva ugyanakkor lehetőséget kapnak a diákok arra, hogy a gimnáziumi érettségi megszerzése mellett elsajátíthassanak egy-egy hozzájuk közelálló, rendkívül keresett, komoly szakmai tudást jelentő vendéglátóipari szakmát (cukrász, szakács).


Megszűnik az a gyakori konfliktusforrás szülő és gyermek között, hogy a leendő diáknak le kelljen mondania a gasztronómiához köthető álmairól, mert Iskolánkban a továbbtanulást előtérbe helyező gimnáziumi képzés mellet, szerezhet cukrász vagy szakács szakképesítést.

Amennyiben az érettségit követően a Maxos diák folytatja tanulmányait iskolánkba és felveszi a vendéglátóipari ismeretek tárgyat, év végén sikeres vizsgával Vendéglátás szervező OKJ-s képesítést szerez.


A képzés az alábbiakat nyújtja :


 • 4 éves gimnáziumi képzés;
 • emelt szintű nyelvi képzés;
 • gimnáziumi érettségi;
 • szakács ,- vagy cukrász képzés elmélete és gyakorlata;
 • OKJ-s szakács, vagy cukrász szakképzettség.